دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه وارد شوید.

محبوبه کهن زاد

فکر نمی‌کنم در هیچ کجا دو ملت بیش از این به هم نزدیک باشند و از هم دور! تو هیچ گپ نزن تاریخی است از آنچه بر مردمان افغانستان گذشت و ما ندیدیم. در این کتاب چهره ویرانگر طالبان را در بهترین تصویر خواهیم دید، حتی اگر راوی یکی از طالبان باشد. نویسنده‌ای که رنگ قلمش را از هوشنگ گلشیری وام گرفته و حقیقتا استاد و مردمانش را رو سفید کرده است.